top of page
333041194_519287510320735_5665294747984422611_n.jpg

Αιώνια Μήτρα
Eternal Womb

Contemporary Art Exhibition 

🔔Εγκαίνια: 1 Μαρτίου 2023, ώρα 19:30
Διάρκεια: 1 – 14 Μαρτίου 2023
📍Βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου
🧾Θεωρητική Επιμέλεια: Μπία Παπαδοπούλου (ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και μέλος της AICA Hellas)
Η Μπία Παπαδοπούλου αναφέρει στο κείμενό της για την έκθεση:"...Το σκεπτικό της έκθεσης θέτει επίκαιρους προβληματισμούς γύρω από την υπόσταση του καλλιτεχνικού έργου την εποχή του διαδικτύου, της πληροφορικής επανάστασης και της άυλης κρυπτοτέχνης (NFT). Η λέξη «μήτρα», σε συνάρτηση με το εικαστικό πεδίο, ανασύρει τις έννοιες του πρωτότυπου και του πολλαπλού, της μοναδικότητας-αυθεντικότητας και του αντίγραφου. Έννοιες που αναδιαμορφώνονται υπό τη νέα συνθήκη της ψηφιοποιημένης πραγματικότητας των NFT.
Οι περισσότεροι καλλιτέχνες προσεγγίζουν το θέμα με ελεύθερο πνεύμα, αποδομώντας την εικόνα και δίνοντας έμφαση στην ιδέα του θραύσματος. Εδώ, τα πολλαπλά σπαράγματα που στοιχειοθετούν το συνολικό εικαστικό αποτέλεσμα –συχνά φαινομενικά όμοια μεταξύ τους, παραπέμπουν συνειρμικά στην έννοια του πολλαπλού. Κάτι που τονίζεται μέσα από την παράθεση και τη δομική ρυθμική επανάληψη παρόμοιων γραμμών, σημείων, αυθόρμητων χειρονομιών και γραφών, μονάδων και μοτίβων μέσα στο ίδιο το έργο.
Σε ένα ευρύτερο φιλοσοφικό πλαίσιο, η έκθεση αναφέρεται στη γένεση, την αέναη ροή του χρόνου και τον αδιάλειπτο κοσμικό κύκλο. Σχέδια και πίνακες ζωγραφικής συνυπάρχουν με γλυπτά, εγκαταστάσεις, κατασκευές, ψηφιακές εκτυπώσεις και εφήμερες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις. Τα έργα απλώνονται στον τοίχο και το δάπεδο ή αναρτώνται μετέωρα στον χώρο. Συγκροτούν συνθέσεις που δημιουργούν την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να προεκτείνονται στο άπειρο. Όπως τα βίντεο και οι περφόρμανς, αποτελούν και αυτά παράγωγα μιας ρευστής διαδικασίας αλληλουχιών˙ αλληγορίες για την ατέρμονη και ατελεύτητη ύπαρξη.
Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν πληθώρα διαφορετικών υλικών και πολυφωνία μέσων, παραδοσιακών, μηχανικών και τεχνολογικών. Γίνεται έτσι σαφές ότι η σύγχρονη αισθητική άποψη δεν είναι απόρροια της πρώτης ύλης και της μεθόδου παραγωγής αλλά της εννοιολογικής σύλληψης και της ιδιαιτερότητας της καλλιτεχνικής ματιάς."

🔔Opening: March 1, 2023, 7:30 p.m
Duration: 1 – 14 March 2023
📍Agios Markos Basilica - Municipal Gallery of Heraklion
🧾Theoretical Editor: Bia Papadopoulou (art historian, exhibition curator and member of AICA Hellas)
Bia Papadopoulou mentions in her text about the exhibition: "...The rationale of the exhibition raises current concerns about the essence of the artistic work in the age of the internet, the IT revolution and the intangible crypto-art (NFT). The word "womb" , in relation to the visual field, brings up the concepts of the original and the multiple, the singularity-authenticity and the copy, concepts that are reshaped under the new condition of the digitized reality of NFTs.
Most artists approach the subject with a free spirit, deconstructing the image and emphasizing the idea of the fragment. Here, the multiple fractures that make up the overall visual effect – often apparently similar to each other, refer by association to the concept of the multiple. Something that is emphasized through the juxtaposition and structural rhythmic repetition of similar lines, marks, spontaneous gestures and writings, units and motifs within the work itself.
In a broader philosophical context, the exposition refers to genesis, the perpetual flow of time, and the unbroken cosmic cycle. Drawings and paintings coexist with sculptures, installations, constructions, digital prints and ephemeral architectural interventions. The works are spread on the wall and floor or are temporarily suspended in the space. They create compositions that create the impression that they could be extended to infinity. Like videos and performances, they are derivatives of a fluid process of sequences; allegories for endless and infinite existence.
The artists use a multitude of different materials and a multiplicity of media, traditional, mechanical and technological. It thus becomes clear that the modern aesthetic point of view is not a consequence of the raw material and the production method but of the conceptual conception and the specificity of the artistic gaze."

Αιώνια Μήτρα  Eternal Womb
Contemporary Art Exhibition 

bottom of page